WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Starosta Pleszewski - Maciej Wasielewski

Maciej Wasielewski

Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika należy:    
1. Organizowanie pracy Starostwa,
2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
3. Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4. Realizacja polityki personalnej w Starostwie,
5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży,
6. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu,
7. Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz.

Wicestarosta Pleszewski - Urszula Balicka

Urszula Balicka - Wicestarosta Pleszewski

1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.
2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez Starostę jego funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

Członkowie Zarządu

  • Michał Kaczmarek
  • Radomir Zdunek
  • Zbigniew Serbiak

Sekretarz - Bogusława Prażucha

Bogusława Prażucha - Sekretarz
Tel. (62) 742-96-40, Nr pok. 102    

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:
1. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.
2. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych.
3. Nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
4. Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd.
5. Zapewnianie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa.
6. Nadzorowanie funkcjonowania systemów informatycznych, zakupu środków trwałych, remontów oraz  gospodarki powierzchnią użytkową budynków Starostwa.
7. Potwierdzanie zgodności dokumentów z oryginałem.
8. Dekretacja przesyłek wpływających do Starostwa.
9. Zastępowanie Starosty i Wicestarosty w czasie ich jednoczesnej nieobecności.
10. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.    


Skarbnik - Mariusz Gramala

Mariusz Gramala - Skarbnik

Tel. (62) 742-96-73, Nr pok. 103

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:
1. Opracowanie projektów uchwał :budżetowej, o prowizorium budżetowym oraz o zmianie uchwały budżetowej.
2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmianie.
3. Nadzór nad realizacją Budżetu powiatu oraz bieżąca kontrola jego wykonania.
4. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
5. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
6. Dysponowanie środkami pieniężnymi.
7. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
8. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa.
9. Przygotowywanie dla Regionalnej Izby Obrachunkowej materiałów wymaganych przepisami prawa.