Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 17 października 2021 r.

  Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak wziął udział w obchodach Jubileuszu 40-lecia GMINNEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH w Pleszewie.

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Debata nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego za rok 2020

raportn20

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie (a także dalej w tym artykule) został zamieszczony „RAPORT O STANIE POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA ROK 2020”. Debata na temat raportu odbędzie się 29 czerwca 2021 r. podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Pleszewie. W debacie, oprócz radnych, mogą wziąć udział także mieszkańcy powiatu. Dalej szczegóły. 

Raport jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w Pleszewie w 2020 roku. Obejmuje realizację przyjętych polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu w Pleszewie.

Obowiązek sporządzenia corocznego raportu wprowadziła „Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Po raz pierwszy obowiązek ten był realizowany w 2019 roku.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 „Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym” (Dz.U. z 2020, poz. 920), zarząd powiatu w terminie do 31 maja każdego roku powinien raport o stanie powiatu przedłożyć radzie powiatu pod głosowanie.

Raport został formalnie przyjęty przez Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwałą nr LXXVI/167/2021 na posiedzeniu w dn. 13.05.2021 r. i przedłożony Radzie Powiatu w Pleszewie w dn. 28.05.2021 roku.

Zgodnie z przepisami Rada Powiatu w Pleszewie rozpatrzy raport podczas sesji w dn. 29 czerwca 2021 r. (godz. 14:00), na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie w zakładce „Akty prawne” - „Uchwały Zarządu Powiatu" - „Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji”. - 2021. 

***

Raport dostępny także tutaj:

RAPORT O STANIE POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA ROK 2020

 

***

Prawo mieszkańców do opinii nt. raportu

W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcyObywatel, który chciałby zabrać głos na temat raportu, powinien wystosować do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu tj. do 28 czerwca 2021 roku. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tego limitu.

***

Do pobrania 

Wzór zgłoszenia udziału w debacie

 

 ***

Informacja dotycząca udziału w sesji Rady Powiatu w Pleszewie

Informujemy, że sesja odbędzie się z zachowaniem aktualnych przepisów saniatarno-epidemiologicznych, obowiązujących w stanie epidemii COVID-19 ( - dystans społeczny, - maseczki ochronne na usta i nos, - dezynfekcja rąk) . 

Obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.powiatpleszewski.pl

 

 ***

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w związku z transmisją i utrwalaniem
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
z obrad sesji Rady Powiatu Pleszewskiego

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski reprezentujący Powiat Pleszewski oraz Starostwo Powiatowe w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 96 52.
 • W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: iod@powiatpleszewski.pl
 • Pana/Pani dane osobowe (wizerunek i głos) przetwarzamy w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), którym jest określony przepisami art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz określony przepisami art. 18 i 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej obowiązek jawności działania organów Powiatu.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 3.
 • Transmisja obrad sesji Rady Powiatu jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej https://www.powiatpleszewski.pl/
  https://bip.powiatpleszewski.pl/Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (wizerunku oraz głosu) jest wymogiem ustawowym w przypadku wzięcia udziału w obradach Rady Powiatu.
 • Podczas transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Pleszewie oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem