Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 22 października 2021 r.

  W Domu Rzemiosła w Pleszewie miało miejsce pasowanie uczniów Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych na czeladników. W uroczystości uczestniczył...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w Lenartowicach

drolenartowice21

III etap przebudowy drogi powiatowej nr 4338P relacji Pleszew - Grodzisko obejmuje odcinek o długości 941 mb, zlokalizowany bezpośrednio we wsi Lenartowice (gm. Pleszew, pow. pleszewski) na obszarze wiejskim zabudowanym. Modernizowany odcinek biegnie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340P relacji Lenartowice - Tursko, a kończy się w Lenartowicach w miejscu znaku „Koniec obszaru zabudowanego”.

Droga ma wprawdzie klasę L, ale zaliczana jest do bardzo ważnych dróg w układzie drogowym Powiatu Pleszewskiego.

Obecnie stan techniczny odcinka jest bardzo zły. Jezdnia ma różną szer. od 5,0 do 5,5 m. Nawierzchnia posiada liczne wyboje, ubytki, spękania (miejscami przebija stary bruk). Do rozbiórki przeznaczony jest stary chodnik z płytek betonowych 30x30 cm (ok. 150 mb), wykonany przez mieszkańców przed 1999 rokiem. Krawężnik betonowy jest wykruszony i połamany. Brak kanalizacji deszczowej (tj. prawidłowego odwodnienia), co powoduje po opadach deszczu powstawanie licznych zastoisk wody. Przydrożne rowy są zarośnięte i zamulone. Brak jest bezpiecznych chodników (piesi poruszają się po gruntowym poboczu). Zbyt wąska jezdnia i zaniżone pobocza powodują obłamywanie i wykruszanie krawędzi jezdni podczas mijania samochodów, zwłaszcza pojazdów ciężarowych. Nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, ani przystanków autobusowych. Przepust pod drogą jest zarwany i niedrożny. Zjazdy do posesji i pól wymagają utwardzenia. Poprawy wymaga też geometria i widoczność na skrzyżowaniach z odchodzącymi drogami. Zniszczona nawierzchnia i słaba infrastruktura (m.in. brak chodników i urządzeń bezpieczeństwa) sprawiają, że droga kwalifikuje się do pilnej modernizacji. Jej obecny stan uniemożliwia zapewnienie dobrej ochrony uczestnikom ruchu drogowego.

Po przebudowie droga będzie spełniała standardy techniczne, odpowiadające kategorii drogi powiatowej.

Zadanie podzielono na 3 odcinki, które będą poszerzane:

- nr 1 (od km 1+980 do km 2+031 o dł. 0,051 km) do szer. jezdni 6,00 m (przekrój uliczny);

- nr 2 (od km 2+031 do km 2+202 o dł. 0,171 km) do szer. jezdni 5,5 m (przekrój uliczny);

- nr 3 (od km 2+202 do km 2+921 o dł. 0,719 km) do szer. jezdni 6,00 m (przekrój drogowy).

Zaplanowane roboty w ramach inwestycji:

 • wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach (podbudowa z betonu asfaltowego gr. 6 cm i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm),
 • wyrównanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego gr. min. 3 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego na całej długości i szerokości,
 • wykonanie chodników: na odcinku nr 3 o szerokości 2 m (bezpośrednio przy krawędzi jezdni po lewej i prawej stronie) o łącznej długości 690 mb - z kostki betonowej gr. 8 cm. Na odcinkach nr 1 i 2 zaplanowano chodnik o zmiennej szerokości (mniejszej niż 2 m) z uwagi na przyległe budynki. Jako obramowanie jezdni w miejscu występowania chodnika zaplanowano krawężniki betonowe 15x30 cm typu ulicznego,
 • w miejscach spadków podłużnych mniejszych niż 0,5% przy krawężnikach zaplanowano ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm obniżony o 1 cm poniżej krawędzi jezdni,
 • montaż obrzeży betonowych 8x30 cm jako obramowanie zjazdów i chodnika,
 • wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi umieszczonymi przy krawędzi jezdni (zapewniającej właściwe odwodnienie),
 • pobocza utwardzone kruszywem o gr. 10 cm (w miejscach gdzie brak jest chodników),
 • przebudowa skrzyżowań z drogą powiatową i drogą gminną, polegającą na poprawie geometrii (promienie skrętu i widoczności), umożliwiająca swobodny skręt zwłaszcza pojazdom ciężarowym,
 • remont istniejącego przepustu pod drogą, polegający na wymianie rur betonowych o śr. 80 cm na części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, zakończonych brukowaniem z kamieni polnych,
 • utwardzenie istniejących zjazdów do posesji i pół z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z remontem przepustów pod zjazdami (wymianą zarwanych rur) i wybrukowaniem wylotów,
 • odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych wraz z profilowaniem dna i skarp,
 • wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego (w celu poprawy organizacji ruchu i czytelności zasad ruchu drogowego),
 • nowe oznakowanie poziome,
 • wykonanie 3 nowych przejść dla pieszych (w tym jedno podświetlone z zestawem solarnym i dwa z oznakowaniem aktywnym), zapewniających widoczność zarówno pieszym jak i kierowcom (istniejące oświetlenie drogowe jest niewystarczające zwłaszcza w porze nocnej, a także w okresie zimowym),
 • montaż radarowego wyświetlacza prędkości na wlocie do Lenartowic od strony Grodziska (co ma się przyczynić się do nawyku ostrożniejszej jazdy przez kierowców),
 • wycinka krzaków w cele poprawy widoczności,
 • utwardzenie poboczy,
 • wykonanie 3 szt. utwardzonych peronów przystankowych dla autobusów,
 • humusowanie i obsianie rowów trawą.

Przebudowa tego odcinka drogi w Lenartowicach spowoduje, że powstanie wysokiej jakości technicznej, pozbawiony utrudnień i ograniczeń, jednorodny ciąg drogowy (spójny z wcześniejszymi etapami), a nowa infrastruktura towarzysząca znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkim jej użytkownikom, zwłaszcza niechronionym pieszym, w tym osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom chodzącym do miejscowej szkoły, co zmniejszy ryzyko wystąpienia wypadków drogowych z ich udziałem.

Inwestycja będzie kosztować 2.035.604,16 zł, w tym 1.221.362 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o. Jarocin.

Inwestycja rozpoczęła się 19 lipca 2021 r.. Termin jej zakończenia przypada 6 grudnia 2021 r.


Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w Koźmińcu

drogakozminiecfds

Powiat Pleszewski zakończył przebudowę drogi powiatowej nr 5149P relacji Koźminiec - Wyki na odcinku o długości 996 mb w miejscowości Koźminiec w gminie Dobrzyca. Początek przebudowanego odcinka znajduje się w Koźmińcu przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4173P (o przebiegu Wilcza - Strzyżew - Koźminiec - Koryta), a koniec na granicy powiatu pleszewskiego z powiatem krotoszyńskim (w kierunku na Wyki).

Dotychczasowy stan drogi był niezadawalający. Droga była wąska, miała niespełna 4,90 - 5,00 m. szerokości, a odcinkowo przewężenie wynosiło nawet 4,40 m. Nawierzchnia jezdni posiadała liczne wyboje, ubytki i spękania. Zaniżenia pobocza powodowały wykruszanie asfaltu. Stwierdzono złe spadki poprzeczne i podłużne. Przy opadach deszczu wadliwie działające odwodnienie powodowało powstawanie zastoin wody. Brak było chodników, krawężników i wyznaczonych przejść dla pieszych.

Inwestycja polegała na podniesieniu standardów technicznych drogi do parametrów właściwych dla kategorii drogi powiatowej. Wykonano następujący zakres robót: - poszerzenie jezdni do 6 m na całym odcinku, - wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu, - wyrównanie istniejącego podłoża betonem asfaltowym gr. 3 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z asfaltu, - ułożenie chodnika o szer. 2 m i długości ogółem 1.114 mb (po lewej stronie - 987 mb, po prawej stronie - 127 mb) z krawężnikiem od strony jezdni i obrzeżem od strony posesji (z zaniżeniami na wjazdach), - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej wzdłuż chodnika po lewej stronie w celu zapewnienia właściwego odprowadzenia wód opadowych (z kratkami deszczowymi krawężnikowymi i przykanalikami), - utwardzenie pobocza na szer. 1 m kruszywem o gr. 10 cm, - remont dwóch przepustów o śr. 600 mm pod drogą, - założenie kostki brukowej gr. 8 cm na zjazdach do posesji i pól, - oczyszczenie i remont przepustów pod zjazdami oraz obrukowanie wylotów, - odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych, - humusowanie i obsianie rowów trawą, - wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego (w celu poprawy organizacji ruchu i czytelności zasad ruchu drogowego), - wymalowanie nowego oznakowania poziomego, - wykonanie 2 przejść dla pieszych (jedno podświetlone - lampa hybrydowa, drugie z oświetleniem aktywnym), - wycinka krzewów na poszerzenie drogi i budowę chodników, - remont oświetlenia ulicznego (przestawienie lamp).

Dzięki tej inwestycji powstała droga o wyższych parametrach użytkowych, nowoczesnych rozwiązaniach projektowych i technicznych, pozbawiona utrudnień i ograniczeń, jednorodna na całej długości i jednorodna z krzyżującą się drogą powiatową nr 4173P (przebudowaną wcześniej - w dwóch etapach - w ramach PRGiPID). Nowa droga znacznie usprawniła komunikację i poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza użytkowników niechronionych.

Inwestycja została zakończona zgodnie z planem - 31.V.2021 roku.

Wykonawcą robót było konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa „Wiktor” z Latowic i Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Szablewski Sp. j. z Nowych Skalmierzyc.

 


Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w Czerminie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w Czerminie

Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 4311P relacji Strzydzew - Broniszewice w miejscowości Czermin na odcinku o długości 994 m. Odcinek ciągnie się od skrzyżowania w Czerminie z drogą powiatową nr 4308P Pleszew - Grab (zmodernizowaną w ramach WRPO w latach 2010-2011) w kierunku wsi Strzydzew.

Dzięki tej inwestycji stan techniczny drogi zostanie podniesiony do standardu drogi powiatowej. Zadanie obejmuje: poszerzenie jezdni do 5,5 m na całym odcinku, wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym grubości min. 4 cm, ułożenie geosiatki wzmacniającej nawierzchnię jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy asfaltowej, wykonanie chodnika o szer. 2 m i długości ogółem 566 mb (po prawej stronie - 536 mb, po lewej stronie - 30 mb) z krawężnikiem od strony jezdni i obrzeżem od strony posesji z zaniżeniami krawężnika na wjazdach, poza chodnikami utwardzenie pobocza na szer. 1 m warstwą kruszywa o gr. 8 cm, wykonanie zjazdów do posesji i pól z kostki betonowej, oczyszczenie i remont przepustów pod zjazdami oraz obrukowanie wylotów, poprawa geometrii i zmiana promienia skrętu trzech skrzyżowań (1 z drogą powiatową nr 4308P oraz 2 z drogami gminnymi - drogą dojazdową do cmentarza oraz drogą w Mamotach), odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, obsianie rowów trawą, remont kanalizacji deszczowej, nowe oznakowanie poziomie na jezdni i pionowe (znaki drogowe), 2 nowe przejścia dla pieszych (w tym 1 z oznakowaniem aktywnym), wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni, nowe nasadzenia drzew tytułem rekompensaty za wycięte drzewa.

Przebudowa drogi 4311P przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków komunikacyjnych w płn. części powiatu na terenie gminy Czermin.

Wykonawcą robót jest PHU Roboty Drogowe Tomasz Lewandowski z Kowalewa. Inwestycja ma być zakończona we wrześniu tego roku.


Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P
na odcinku Krzywosądów - Kucharki

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki

Przedmiotem projektu jest II etap przebudowy drogi powiatowej nr 4348P relacji Krzywosądów - Kuchary na odcinku Krzywosądów - Kucharki o długości 7,63 km. Droga w całości przebiega przez gm. Gołuchów w Powiecie Pleszewskim. Początek przebudowywanego odcinka to skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 w miejscowości Krzywosądów, a koniec - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4347P w miejscowości Kucharki. Odcinek drogi z Kucharek do Kuchar (do drogi krajowej nr 12) został zmodernizowany przez Powiat Pleszewski w 2017 roku. Pozostały odcinek drogi Krzywosądów - Kucharki był w nienajlepszym stanie. W latach 2018-2019 wzdłuż drogi 4348P w ramach WRPO został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.

Inwestycja polega na dostosowaniu drogi do parametrów drogi powiatowej. Przebudowa obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m na całym odcinku, wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym grubości min. 4 cm, ułożenie geosiatki wzmacniającej nawierzchnię jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy asfaltowej, wykonanie ostatniego fragmentu ścieżki rowerowej o szer. 2,6 m i długości ogółem 1.197 mb z kostki betonowej, ułożenie brakujących chodników o szer. 2 m i łącznej długości 1.143 mb, budowa ścianki oporowej, remont mostu w Kucharkach na rzece Ciemna, remont przepustów pod drogą, remont kanalizacji deszczowej, utwardzenie pobocza na szer. 1 m warstwą 15 cm kruszywa, przebudowa (poprawa geometrii) 4 skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (m.in. drogami powiatowymi 4345P, 5295P i 4330P), utwardzenie zjazdów do posesji i pól kostką betonową i asfaltem, wykonanie, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, wymiana oznakowania poziomego (w celu poprawy organizacji ruchu drogowego), montaż radaru informującego o prędkości jadących pojazdów, nowe znaki pionowe, 8 nowych przejść dla pieszych (w tym 1 tzw. przejście wyniesione, 6 z oznakowaniem aktywnym), bariery drogowe sprężyste na przepustach, bariery rurowe wzdłuż chodników, 2 zatoki autobusowe + 5 peronów przystanków autobusowych, wycinka krzewów i karczowanie drzew na poszerzenie jezdni, w zamian za to nowe nasadzenia.

Podniesienie parametrów użytkowych drogi i wprowadzenie bezkolizyjnych rozwiązań spowoduje, że powstanie bezpieczny, wysokiej jakości technicznej, jednorodny na całej długości, pozbawiony utrudnień i ograniczeń ciąg drogowy, a uzupełniająca infrastruktura towarzysząca zapewni bezpieczeństwo użytkownikom ruchu; zmotoryzowanym, rowerzystom i pieszym.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. Planowane zakończenie - 10 września 2020 rok.

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem