Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 2 marca 2020 r.

  Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wziął udział w debacie na temat przebiegu nowej planowanej w płd. Wielkopolsce linii Kolei Dużych Prędkości nr 85...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

ZE WZGLĘDU
NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE
OGRANICZA SIĘ OSOBISTE WIZYTY KLIENTÓW
W STAROSTWIE POWIATOWYM W PLESZEWIE !

Od dn. 16 marca 2020 r. aż do odwołania w Starostwie Powiatowym w Pleszewie obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze Klientów.
Wszystkie sprawy w urzędzie załatwiane będą po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym z wydziałem merytorycznym.

Podajemy telefony do wydziałów:

• Komunikacja; rejestracja 62 74 29 609/ 610/ 611, prawo jazdy 613, naczelnik 644

• Architektura i Budownictwo - 6274 29 631 / 636 / 661

• Geodezja i Kartografia; ewidencja gruntów i budynków - 62 74 29 621/ 622, klasyfikacja gruntów - 62 74 29 623, mapy numeryczne - 62 74 29 626, obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 62 74 29 655

• Ochrona Środowiska - 62 74 29 608

• Nieruchomości - 62 74 29 625

• Wszelkie druki, formularze oraz wzory pism można pobrać ze strony www.powiatpleszewski.pl - zakładka "Załatw sprawę - druki".

Wypełnione wnioski i gotowe pisma należy:

• przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną,

• zapakować w kopertę i pozostawić w skrzynce podawczej w głównym wejściu do urzędu (budynek "A"). W kopercie należy umieścić dane adresata wniosku, imię i nazwisko Klienta oraz nr telefonu kontaktowego.

Opłaty urzędowe

W związku z zamknięciem kasy wszelkie płatności należy dokonywać przelewem na wskazane numery kont bankowych:

• Powiat Pleszewski - 31 1020 2212 0000 5302 0027 7426

• Starostwo Powiatowe (opłaty komunikacyjne i geodezyjne) - 44 1020 2212 0000 5002 0027 7533

• Dochody Skarbu Państwa - 27 1020 2212 0000 5102 0027 8275

• Wadia przetargowe - 66 1020 2212 0000 5102 0027 9125

• Opłata skarbowa – konto UMiG w Pleszewie BS Pleszew – 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

Powyższe ograniczenia mają charakter prewencyjny. Służą zminimalizowaniu ryzyka potencjalnego zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i zapewnieniu ochrony zdrowia ludności.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD


Złoż wniosek o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2019/2020

stypum

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają sumę punktów wyliczoną zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 roku.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 2. zameldowane są na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż:
  1. 4,21 (uczniowie)
  2. 4,01 (słuchacze i studenci)
 5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740 zł netto,
 6. złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

Wzory wniosków wraz z załącznikami oraz Regulamin są dostępne:

 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.umww.pl w zakładce Urząd / Departamenty / Departament Edukacji i Nauki/Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym,
 • w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3),
 • w szkole, do której uczęszcza uczeń (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego).

Nabór wniosków stypendialnych:

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu pleszewskiego składają wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3) w terminie do 25 września 2019 roku.
 • słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu pleszewskiego składają wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3) w terminie do 20 października 2019 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski osób zameldowanych na stałe w powiecie pleszewskim.

Osoby zameldowane poza powiatem pleszewskim składają wnioski o przyznanie stypendium na terenie powiatu, zgodnie z miejscem zameldowania.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. W przypadku uzyskania przez wnioskujących równej liczby punktów, o kolejności na liście stypendystów decyduje kryterium dochodowe.

W powyżej sprawie informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, tel. 62 7429615.

 

Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku

Obok dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 – 14 Regulaminu do wniosku o stypendium należy dołączyć również:

 1. w sytuacji, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginały do wglądu w Starostwie Powiatowym);
 2. załączniki dotyczące indywidualnej sytuacji w danej rodzinie, np. oświadczenia o dochodach utraconych lub uzyskanych wraz z dokumentami na nie wskazującymi, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów, umowy dzierżawy gruntów rolnych itp.;
 3. zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację o wysokości w 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy składek zdrowotnych wykazywanych w KRUS) tych członków rodziny, którzy uzyskali dochody.

 

Pliki do pobrania:

 

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

 

 

 

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem