Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 2 marca 2020 r.

  Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wziął udział w debacie na temat przebiegu nowej planowanej w płd. Wielkopolsce linii Kolei Dużych Prędkości nr 85...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

ZE WZGLĘDU
NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE
OGRANICZA SIĘ OSOBISTE WIZYTY KLIENTÓW
W STAROSTWIE POWIATOWYM W PLESZEWIE !

Od dn. 16 marca 2020 r. aż do odwołania w Starostwie Powiatowym w Pleszewie obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze Klientów.
Wszystkie sprawy w urzędzie załatwiane będą po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym z wydziałem merytorycznym.

Podajemy telefony do wydziałów:

• Komunikacja; rejestracja 62 74 29 609/ 610/ 611, prawo jazdy 613, naczelnik 644

• Architektura i Budownictwo - 6274 29 631 / 636 / 661

• Geodezja i Kartografia; ewidencja gruntów i budynków - 62 74 29 621/ 622, klasyfikacja gruntów - 62 74 29 623, mapy numeryczne - 62 74 29 626, obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 62 74 29 655

• Ochrona Środowiska - 62 74 29 608

• Nieruchomości - 62 74 29 625

• Wszelkie druki, formularze oraz wzory pism można pobrać ze strony www.powiatpleszewski.pl - zakładka "Załatw sprawę - druki".

Wypełnione wnioski i gotowe pisma należy:

• przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną,

• zapakować w kopertę i pozostawić w skrzynce podawczej w głównym wejściu do urzędu (budynek "A"). W kopercie należy umieścić dane adresata wniosku, imię i nazwisko Klienta oraz nr telefonu kontaktowego.

Opłaty urzędowe

W związku z zamknięciem kasy wszelkie płatności należy dokonywać przelewem na wskazane numery kont bankowych:

• Powiat Pleszewski - 31 1020 2212 0000 5302 0027 7426

• Starostwo Powiatowe (opłaty komunikacyjne i geodezyjne) - 44 1020 2212 0000 5002 0027 7533

• Dochody Skarbu Państwa - 27 1020 2212 0000 5102 0027 8275

• Wadia przetargowe - 66 1020 2212 0000 5102 0027 9125

• Opłata skarbowa – konto UMiG w Pleszewie BS Pleszew – 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

Powyższe ograniczenia mają charakter prewencyjny. Służą zminimalizowaniu ryzyka potencjalnego zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i zapewnieniu ochrony zdrowia ludności.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD


Zawiadomienie o VII sesji Rady Powiatu w Pleszewie

tlo pod komunikaty5

 

Porządek obrad
VII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji
dn. 25 czerwca2019 roku (wtorek), godz. 13:00 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 13 maja 2019 roku.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 6. Sprawozdanie roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2018 rok wraz
  z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 7. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2018 rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
 8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2018.
 9. Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku oraz nt. zasobów pomocy społecznej.
 10. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy.
 11. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok:

- przedstawienie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok,
- debata nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok,
- głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania.

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok:

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok,
- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok,
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok,
- dyskusja,
- głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

 1. Absolutorium:

- zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok,
- dyskusja,
- głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2018 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy: „Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w Pleszewie” do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Pleszewskiego od dnia 1 września 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Karmin”.
 10. Rozpatrzenie wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2019, znak: PS-III.431.1.8.2019.11 z kontroli przeprowadzonej w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych
 12. Zamknięcie obrad.

Marian Adamek 
/ - / 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem