Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 25 lutego 2020 r.

  Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za rok 2018 - debata

raportoUprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie został zamieszczony „RAPORT O STANIE POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA ROK 2018”. Sporządzenie i publikacja raportu to nowy obowiązek ustawowy, wprowadzony w ubiegłym roku.

Debata na temat raportu odbędzie się 25 czerwca 2019 r. podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Pleszewie. W debacie, oprócz radnych, mogą wziąć udział także - i tu kolejna nowość - mieszkańcy powiatu.


Zgodnie z art. 30a ust. 1 znowelizowanej „Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511)  zarząd powiatu w terminie do 31 maja każdego roku musi przedłożyć radzie powiatu pod głosowanie tzw. raport o stanie powiatu.

Obowiązek sporządzenia corocznego raportu wprowadziła „Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. W 2019 r. obowiązek ten jest realizowany po raz pierwszy.

Raport powinien obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Zarząd Powiatu w Pleszewie - przy zaangażowaniu pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych - przygotował „RAPORT O STANIE POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA ROK 2018”.

Zapoznaj się z raportem tutaj: Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za rok 2018

Raport jest ponadto dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie w zakładce „Akty prawne” - „Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji”.

Dokument został szczegółowo omówiony przez Zarząd Powiatu i przyjęty formalnie uchwałą nr XVII/29/2019 na posiedzeniu w dn. 28 maja 2019 roku.

W dn. 29 maja 2019 r. - a więc w wymaganym ustawą terminie - raport przesłano Radzie Powiatu w Pleszewie, a także podano do powszechnej wiadomości mieszkańcom poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.

Zgodnie z przepisami rada powiatu rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu. W pierwszej kolejności będzie rozpatrywany raport, a dopiero potem wniosek o absolutorium. W debacie na temat raportu wezmą udział przede wszystkim radni, ale nowe przepisy dają taką możliwość także mieszkańcom powiatu. Obywatel, który chciałby zabrać głos na temat raportu, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie.

Pobierz: Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad raportem

Zgłoszenie powinno zawierać podpisy poparcia co najmniej 150 osób w powiatach do 100.000 mieszkańców - tak jak w przypadku Powiatu Pleszewskiego, albo 300 podpisów, gdy powiat liczy powyżej 100.000 mieszkańców. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zwołania sesji. Mieszkańcy są dopuszczani do wystąpienia według kolejności wpływających zgłoszeń. Ustawa ogranicza liczbę zabierających głos do 15, chyba że rada postanowi o ich zwiększeniu.

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu w Pleszewie zaplanowana jest na 25 czerwca 2019 roku. Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, budynek „A”, sala sesyjna 206. Program sesji będzie również dostępny w BIP starostwa.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z „RAPORTEM O STANIE POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA ROK 2018” oraz zgłoszenia się do udziału w debacie publicznej na jego temat.

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

Informacja
dotycząca udziału w sesji Rady Powiatu w Pleszewie

Szanowni Państwo

Informujemy, iż obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu www.powiatpleszewski.pl                                                                                            

Prosimy o zapoznanie się z tzw. klauzulą informacyjną 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w związku z transmisją i utrwalaniem
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
z obrad sesji Rady Powiatu Pleszewskiego

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski reprezentujący Powiat Pleszewski oraz Starostwo Powiatowe w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 96 52.
 2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: iod@powiatpleszewski.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek i głos) przetwarzamy w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), którym jest określony przepisami art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz określony przepisami art. 18 i 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej obowiązek jawności działania organów Powiatu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 3.
 1. Transmisja obrad sesji Rady Powiatu jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej https://www.powiatpleszewski.pl/https://bip.powiatpleszewski.pl/ Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (wizerunku oraz głosu) jest wymogiem ustawowym w przypadku wzięcia udziału w obradach Rady Powiatu.
 3. Podczas transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Pleszewie oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem