Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 17 października 2021 r.

    Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak wziął udział w obchodach Jubileuszu 40-lecia GMINNEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH w Pleszewie.

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Program sesji absolutoryjnej

sesja29vi21

PORZĄDEK OBRAD 
XX sesja Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji
29 czerwca 2021 roku (wtorek)
 godz. 14:00
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79 (sala sesyjna nr 206)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 23 kwietnia 2021 roku.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za 2020 rok.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Pleszewskiego za rok 2020.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2020.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2016 - 2020” za rok 2020.

9. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok:

- przedstawienie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok,
- debata nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok,
- głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok:   

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok,
- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok,
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok,
- dyskusja,
- głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

11. Absolutorium:

- zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok,
- dyskusja,
- głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn”.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy.

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Sośnicy, gm. Dobrzyca.

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętej pod budowę ścieżki rowerowej, położonej w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka nr 139/4.

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie”

22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap V”.

23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P w zakresie budowy chodnika na ul. Koźmińskiej w Dobrzycy”.

24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku.

25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

26. Wnioski i oświadczenia Radnych.

27. Zamknięcie obrad.

Piotr Kopczyński
/-/
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie

 

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem