WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

R E G U L A M I N
PRZYZNAWANIA  HONOROWEGO  PATRONATU 
STAROSTY  PLESZEWSKIEGO
 

ROZDZIAŁ I

Zasady przyznawania patronatu  Starosty  Pleszewskiego
§ 1.

 1. Regulamin określa zasady obejmowania i  sprawowania Patronatu  Honorowego  Starosty  Pleszewskiego  nad  wszelkiego rodzaju imprezami,  uroczystościami  i  wydarzeniami  mającymi  związek  z  zadaniami wykonywanymi  przez  powiat,  określonymi  w  art. 4  ustawy  o  samorządzie  powiatowym (T.J. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),  o znaczeniu i  zasięgu  lokalnym  oraz  ponadlokalnym,  zwanymi  w  treści  zarządzenia  "przedsięwzięciami".
 2.  Regulamin dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  w Pleszewie: www.powiatpleszewski.pl w zakładce: "PATRONATY STAROSTY PLESZEWSKIEGO"
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1. Patronat – Patronat  Honorowy Starosty Pleszewskiego;
   2. Starosta - Starosta Pleszewski;
   3. Starostwo - Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

§ 2

W uzasadnionych  przypadkach  Starosta  może  zdecydować  o  przyznaniu  patronatu przedsięwzięciom  innym  niż  określone  w § 1  ust. 1,  sprzyjającym  w  szczególności:

  • -  promocji powiatu,
  • -  promocji  zdrowia,
  • -   rozwojowi edukacji, kultury, turystyki i sportu,
  • -  aktywności gospodarczej,
  • -  działaniom na rzecz ochrony środowiska,
  • -  integracji społeczności lokalnych i regionalnych.

§ 3

 1. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
 2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego  przedsięwzięcia.
 3. W  przypadku  przedsięwzięć  cyklicznych,  o  Patronat  należy  występować  każdorazowo.
 4. Przyznanie Patronatu może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych  powiatu,  w  szczególności  na zakup upominków, pucharów, statuetek lub innych symbolicznych  nagród rzeczowych.

§ 4

 1. Patronat może być przyznany wyłącznie przez Starostę.
 2. Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej Starostwa w zakładce: "PRZYZNANE PATRONATY" oraz  przesyłana  w  sposób  tradycyjny  wnioskodawcy.

ROZDZIAŁ II
Procedura przyznawania Patronatu


§ 5

 1. Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje jej Organizator.
 2. Organizator  przedsięwzięcia  mającego  charakter  imprezy  masowej  zapewnia  spełnienie  wymogów  określonych  w  ustawie  z  dnia  22  sierpnia  1997  roku  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych ( (T.J. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.).
 3. Wniosek,  o którym  mowa  w  ust. 1  powinien  zawierać,  w  szczególności:
  1. dane  kontaktowe  organizatora,
  2. nazwę  przedsięwzięcia,
  3. miejsce,  termin i  zasięg  przedsięwzięcia,
  4. opis i  cele  planowanego  przedsięwzięcia,
  5. przewidywaną  liczbę  uczestników  przedsięwzięcia,
  6. informację  o  patronach  medialnych  przedsięwzięcia,
  7. informację  o   partnerach / współorganizatorach  przedsięwzięcia,
  8. informację  o  źródłach finansowania przedsięwzięcia,
  9. informację  o  odpłatności  uczestników,
  10. informację  o  innych  patronatach  honorowych,
  11. uzasadnienie,
  12. oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  Regulaminem  przyznawania  Patronatu Starosty  i  spełnieniu  jego  warunków,  w  przypadku  objęcia  przedsięwzięcia  Patronatem.
 4. Wzór  wniosku  o  objęcie  przedsięwzięcia Patronatem  Honorowym  Starosty Pleszewskiego  stanowi  załącznik  nr  1  niniejszego  Regulaminu,
 5. Formularz  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust. 4  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Starostwa:  www.powiatpleszewski.pl
 6. Prawidłowy  wniosek należy  złożyć  w  siedzibie  Starostwa  lub  przesłać na adres:  Starostwo  Powiatowe  w Pleszewie,  ul.  Poznańska  79,  63-300  Pleszew, nie później niż na  dwa miesiące przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.
 7. Wnioski złożone po tym terminie  mogą  nie  być rozpatrywane.
 8. Wnioski  o objęcie  przedsięwzięcia  Patronatem  wpływające  do  Starostwa  przekazywane  są  do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Wydział Organizacyjno-Administracyjny prowadzi  ewidencję  złożonych  wniosków  i przyznanych  Patronatów.

§ 6

 1. Patronat  jest  wyróżnieniem  uznaniowym.  Starosta  może  odmówić  objęcia przedsięwzięcia  Patronatem  bez  podania przyczyn.  Odmowa  udzielenia przedsięwzięciu Patronatu  jest  ostateczna.  Organizatorowi  przedsięwzięcia  nie  przysługuje  tryb  odwoławczy.
 2. O decyzji Starosty Organizator powiadamiany jest nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. W  uzasadnionych  przypadkach  termin  ten  może  zostać  wydłużony  (np.  konieczność udzielenia dodatkowych  wyjaśnień,  uzupełnienia dokumentów  itp.).

ROZDZIAŁ III
Korzystanie z Patronatu


§ 7.

 1. Organizator  przedsięwzięcia  objętego  Patronatem  zobowiązany  jest  do:
  1. zamieszczenia  informacji o  przyznanym  Patronacie  w  zaproszeniu,   oraz  materiałach  promocyjnych,  reklamowych  i  informacyjnych  na  temat  przedsięwzięcia,  posługując  się  znakami  graficznymi herbu i logo  powiatu, udostępnionymi  przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
  2. wzmiankowania faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia,
  3. umieszczenia,  w  widocznym  miejscu,  znaków promocyjnych  Powiatu Pleszewskiego (herbu oraz  logo  powiatu) podczas  trwania przedsięwzięcia  objętego  Patronatem,
  4. złożenia  sprawozdania z  realizacji  przedsięwzięcia  w  terminie  10  dni  po  jego  zakończeniu. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 niniejszego  Regulaminu,
  5. sporządzenia  i  przesłania  dokumentacji  fotograficznej  przedsięwzięcia, w liczbie min. 5  szt. wybranych zdjęć,  pocztą  elektroniczną  na  adres administracja@powiatpleszewski.pl, niezwłocznie  po  zakończeniu  imprezy.
 2. Starostwo  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  umieszczania  dostarczonych  zdjęć  z  przedsięwzięcia  na  swojej  stronie  internetowej  oraz  w  publikacjach,  folderach,  wydawnictwach  itp.
 3. W uzasadnionych przypadkach Starostwo może zastrzec wykorzystanie dodatkowo własnych materiałów promocyjnych  w  przedsięwzięciu.
 4. Materiały promujące  Powiat  Pleszewski,  które  Organizator ma  obowiązek udostępnić  uczestnikom  imprezy  przekazuje  pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w  uzgodnieniu  z  Naczelnikiem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.
 5. Organizator  może  upublicznić  informację  o  Patronacie  po  otrzymaniu  pisemnej  odpowiedzi.
 6. Fakt  przyznania  Patronatu  nie może  być  wykorzystywany  w  celach  komercyjnych  i  marketingowych. 
 7. Wzór  sprawozdania,  o  którym  mowa  w  ust. 1 lit. d)  dostępny  jest  na stronie internetowej  Starostwa:  www.powiatpleszewski.pl
 8. Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5  stanowi podstawę odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu Starosty oraz zwrotu przyznanych środków finansowych i rzeczowych.

Załączniki do pobrania:

 1. R E G U L A M I N przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Pleszewskiego - wersja do druku
 2. W N I O S E K o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Pleszewskiego
 3. W Z Ó R  S P R A W O Z D A N I A z przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Starosty Pleszewskiego
 4. Herb i flaga Powiatu Pleszewskiego